نکات مهم قبل از سفارش


توضیح ممبر واقعی گروه : در این روش افراد به صورت اجباری به گروه اضافه میشوند و فعالیت بالایی دارند و به دلیل نداشتن محدودیت ممکن است هر نوع فعالیتی در گروه انجام دهند – ریزش ممبر واقعی گروه بین ۳۰ تا ۶۰ درصد میباشد .

خرید ممبر واقعی و مجازی گروه